ಮನೋರಂಜನೆ

ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಮರಿಕೊಳಲುಂಟೆ ಬದುಕಿ ಬಾಳುವವ? ಗುಡ್ಡದ ಗೊಮಟೇಶ ಎದ್ದೆಸೆವಂತೆ, ಹೀರುವ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸುಪುಷ್ಠಿಯಿಂದ ತೆರೆದು ಕಂಗೊಳಿಸುವೆ ಜೀಕುತ್ತ ಬರುವ ಕಡ್ಡಿ ಉಂಬಳ ಧಮನಿ ಧಮನಿಯಲಿ ಹರಿವ ನೆತ್ತರ...

Read more

ಇತ್ತಿಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು